Ada 1 (Sanayi Mahallesi)


Tiberius Kapısı’nın yaklaşık 10 m doğusundan başlayıp Agora Caddesi’nin kuzeyindeki alan Ada 1 olarak isimlendirilmektedir. Alanın kuzeybatı ucu, biri Agora’ya diğeri Demirkapı’ya uzanan iki yolun kavşak noktasında yer alırken, güney kısmı ise kuzeydoğu doğrultusunda Demirkapı’ya, güneydoğu doğrultusunda Agora’ya ve güneybatı doğrultusunda Akropolis’e uzanan yolların kavşak noktasında yer almaktadır. Alanda yürütülen kazı çalışmalarında, 2014 yılına kadar, 21 mekan çığa çıkarılmıştır. Alandaki çalışmalar henüz tamamlanmamış olsa da elde edilen veriler doğrultusunda söz konusu alanın, birbirine geçiş veren mekanlardan oluşan kompleks bir mimariyi temsil eden bir sanayi mahallesine ev sahipliği ettiği düşünülmektedir. Açığa çıkartılan tüm mekânların son evresi, ele geçen buluntular doğrultusunda, M.S. 3. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir (M.S.267~).

 


Ada 1 (Sanayi Mahallesi).

 

Tiberius Kapısı’ndan kente girişte, ilk karşılaşılan mekan (4 No.lu mekan) asimetrik planda olup büyük ihtimalle söz konusu kompleks mimarinin giriş bölümünü temsil etmekteydi. İçerisinde yer alan seki, “abaculus” ve “tessera”lardan oluşan mozaik bir taban ve taban seviyelerinden ele geçen azımsanmayacak miktardaki bronz sikkeler, Herme ve kadın büstleri mekânın önemine işaret etmektedir. Söz konusu mekan, alanda üretilen mallar için bir “store”, yani teşhir ve satış bölümü olarak kullanılmış olmalıdır.

 


Ada 1 (Sanayi Mahallesi).

 

4. No.lu mekânın doğu bitişiğinde iki katlı oldukları anlaşılan, sırasıyla 5 ve 7 No.lu mekânlar yer almaktadır. 7 No.lu mekânın doğusunda, rezervuar üzerine oturtulan bir tuvalet taşının bulunduğu, güney duvarı önünde ise çatı kiremitleri ile oluşturulan dörtgen şeklinde pisuarların yerleştirildiği ve kuzeydoğu köşesinde bir “pithos”un bulunduğu ve dolayısıyla “Latrina” olarak kullanıldığı anlaşılan 6 No.lu mekân yer almaktadır. Latrina’nın köşesinde yer alan pithos, pisuarlar içindeki idrarın toplanması için kullanılmış olmalıdır. Söz konusu yapının alt seviyelerinde İ.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen erken bir yapıya ait döşeme ve duvar (polygonal örgü tekniğinde) tespit edilmiştir. Mekânın kuzeyi, şu ana kadar açığa çıkartılan alandaki birçok mekâna geçiş veren merkezi bir avluya açılmaktadır.


6 No.lu mekânın doğu bitişiğinde, sonradan kapatıldığı anlaşılan ortak duvar (kuzey-güney doğrultulu) üzerindeki bir kapı ile bağlanmış olan 1 No.lu mekân yer almaktadır. Benzer bir kapatma işlemi mekânın Agora Caddesi’ne açılan güney kapısında da görülmektedir. Bu durum, muhtemelen İ.S. 3. yüzyılın ikinci yarısındaki Goth tehlikesi ile ilişkili olmalıdır. Yapı içerisinde, alt seviyelerde kuzey-güney doğrultulu ve İ.Ö. 6. yüzyıla tarihli bir arkaik duvar belirlenmiştir.

 

1 No.lu mekânın doğu bitişiğinde 2 No.lu mekân konumlanmaktadır. Mekânın doğu (3 No.lu mekâna bağlayan) ve güney (Agora Caddesi’ne açılan) duvarları muhtemelen yine aynı sebeplerden ötürü İ.S. 3. yüzyılın ikinci yarısında örülerek kapatılmıştır. Mekan esasında, sonradan kuzey kısmı kapatılmış bir ara sokağın Agora Caddesi tarafındaki girişini temsil etmektedir. Söz konusu ara sokak kuzeye doğru ilerleyerek 3 No.lu sarnıca varmaktadır.

 

2 No.lu mekânın doğu bitişiğinde ise, içerisinde bir sarnıcın yer aldığı 3 No.lu mekân yer almaktadır. Yapının kuzeyinde duvara bitişik durumda inşa edilmiş olan basamaklı platform muhtemelen ikinci kata geçiş veren bir merdiven görevi üstlenmekteydi. Çatıdaki yağmur suyu, duvar içerisine döşenen pişmiş toprak künkler vasıtasıyla aşağıya inmekte ve buradan da mekân zeminine döşenen künkler ile sarnıca aktarılmaktaydı. Sarnıcın doğusunda ise birbirine bitişik durumda sırasıyla 10 ve 9 No.lu mekânlar yer almaktadır. Söz konusu mekânlardan ilki, batı duvarı üzerinde açılan bir kapı ile sarnıcın yer aldığı 3 No.lu mekâna bağlanmaktadır.


Ara sokağın batısında is üç evreli (Arkaik, Geç Hellenistik ve M.S. 3. yüzyılın ikinci yarısı yani Roma Dönemi) olan ve 11 No.lu mekan yer almaktadır. 11 No.lu mekanın batı bitişiğinde ise, latrinanın kuzeyindeki avluya açılan ve 8 No.lu mekan olarak isimlendirilen görece daha küçük bir alan yer almaktadır. 8 No.lu mekanın hemen kuzeyinde ve avlunun doğu kenarında, ağız kısmı 11 ve 14 No.lu mekanların dış duvarları tarafından sınırlandırılan ve İ.S. 3. yüzyıla tarihlendirilen 4 No.lu sarnıç yer almaktadır.


Avlunun batı kenarında ise 19 No.lu mekan bulunmaktadır. 19 No.lu mekanın kuzey doğusunda, avlunun kuzeyini sınırlayan ve diğer mekanlara oranla daha geniş bir yapı bulunmaktadır. 14 No.lu mekan içinde çok sayıda mortarium ayağı ve teknesi ele geçmiştir. 14 No.lu mekanın doğu bitişiğinde ise, daha önce bahsedilen ara sokağa açılan 15 No.lu mekan yer almaktadır. Yapının 14 No.lu mekanla ortak olan batı duvarı önünde seki görüntüsü veren bir payanda yer almaktadır.


14 No.lu mekanın batısında ve daha alt seviyeler de, içerisinde paravan nitelikli bir ara duvara sahip olan 21 No.lu mekan konumlanmaktadır. Mekan, biri batıya diğeri ise güneyindeki 20 No.lu mekana açılan iki ayrı kapıya sahiptir. Güneydeki kapıdan geçilen 20 No.lu mekanın ilginç bir şekilde yarısı kırık taşlarla oluşturulan bir kireç tabana sahip iken diğer yarısı taş şemelidir. Söz konusu mekanda da mortarium ayakları bulunmaktadır. Mekanın batısında ise 17 No.lu mekan yer almaktadır. Yapı, oldukça geniş olup açık bir avlu izlenimi vermektedir. Tümüyle taş şemeli zemine sahip olan mekanda, henüz ne amaçla kullanıldığı saptanamayan birçok mortarium ve farklı üretim donanımlarına ait parçalar tespit edilmiştir. İçerisinde 5 No.lu sarnıç yer almakta ve ayrıca kuzeydoğu köşede de bir adet pithos bulunmaktadır. Çeşitli üretim donanımları, pithos ve sarnıç, söz konusu yapının baskın bir su ihtiyacının olduğu bir üretim koluna tahsis edilmiş işlik olduğunu göstermektedir. 17 No.lu mekanın kuzey bitişiğinde ise 18 No.lu mekan yer almaktadır. Mekanın içerisinde kuzey yamaca doğru ilerleyen bir kanal gözükmektedir.


Ada 1 olarak isimlendirilen söz konusu alanda, yapıların neredeyse tümünün birbirlerine açılan kapılarla geçişlere izin vermesi, birçok mekanda görülen bir durum olarak büyük mekanların bitişiğinde bir kapı yardımıyla geçiş sağlanan görece küçük mekanların yer alması, bir üretim organizasyonunun varlığını ve buna bağlı olarak da ürün ya da hammadde depolama kaygısının var olduğunu işaret etmektedir. Bu konudaki diğer destekleyici veriler daha önce de değinildiği gibi, birçok mekandan ele geçen üretim donanımları, pithoslar ve yoğun su ihtiyacının karşılanmasına yönelik olan birden çok sarnıç yapısıdır.


Üretim kolu olarak akla ilk gelen yağ üretimidir. Diğer taraftan parşomen olmak üzere birçok alanda hizmet eden derinin işlenmesi de burada gerçekleştirilmiş olabilir. Pithoslar, derinin işlenme sürecindeki arındırma, yumuşatma ve dinlendirme aşamalarında gerekli olan havuz görevini görmüş olabilir. Ayrıca latrinada idrar biriktirme amaçlı kullanıldığı düşünülen pithos bu konudaki diğer bir destekleyici eleman olarak görülebilir. Çünkü, tabaklama işleminde günümüzde kullanılan sodyum-sülfat bileşeninin o dönemde idrar sayesinde kolayca elde edilmesi mümkündür. Tıpkı günümüzde kireç ve sodyum-sülfatın yardımcı olarak kullanıldığı tabaklama işleminde direkt solunum ne kadar sakıncalı ise şüphesiz antik dönemde de böyle bir kaygı bulunmaktaydı. Öyle ki, işlik olabileceği düşünülen mekanlar zaten açık birer avlu olarak kullanılmaya müsaittir ve kazı sırasında ele geçen çatı kiremidi kalıntıları da mekanın genişliği göz önüne alındığında oldukça azdır.